لوازم تزیینی که غیراز زیبایی داشتن جنبه کاربردی هم دارند.